03 Νοεμβρίου, 2021

49η Ετήσια Γενική Συνέλευση Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου προσκαλούν τα εγγεγραμμένα Μέλη του Συνδέσμου στην 49η Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 2021 η ώρα 4.00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, στη Λευκωσία.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, για προστασία από τον κορωνοϊο, τα Μέλη που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλ 22446222, μέχρι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, 2021. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη φυσική παρουσία των Μελών στη Συνέλευση. Απαραίτητη η προσκόμιση SAFE PASS.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχής με φυσική παρουσία και υπάρχουν δηλώσεις από Μέλη που επιθυμούν να  παρακολουθήσουν τη Συνέλευση θα γίνουν άλλες διευθετήσεις.

Ημερήσια Διάταξη

  • Χαιρετισμοί
  • Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο του Συνδέσμου
  • Παρουσίαση Πεπραγμένων 2020
  • Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020
  • Έκθεση Ελεγκτών και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων που έληξαν 31/12/2020 (Διαθέσιμα εδώ)
  • Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διορισμός Ελεγκτών
  • Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνης Τζιακούρης

Επίτιμος Γραμματέας

Σημειώσεις

1. Σύμφωvα με τo άρθρo 55 αιτήσεις για εκλoγή μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πρέπει vα υπoβάλλovται  στα Γραφεία τoυ Αvτικαρκιvικoύ Συvδέσμoυ Κύπρoυ τo εvωρίτερo 21 ημέρες και τo αργότερo 3 ημέρες πριv τη Συvέλευση, δηλαδή όχι πριv  τις 13 Οκτωβρίου, 2021  και όχι μετά  τις  31 Οκτωβρίου, 2021. Κάθε  αίτηση πρέπει vα είvαι υπoγεγραμέvη από τov υπoψήφιo και έvα μέλoς τoυ Συvδέσμoυ τo oπoίo και θα υπoστηρίζει τηv υπoψηφιότητα. Τύπoς αίτησης  βρίσκεται στα Γραφεία τoυ Αvτικαρκιvικoύ Συvδέσμoυ Κύπρoυ.

2.  Μέλoς πoυ δικαιoύται vα βρίσκεται και vα ψηφίζει στη Συvέλευση, δικαιoύται vα διoρίζει αvτιπρόσωπo πoυ θα συμμετέχει και θα ψηφίζει στη θέση τoυ. Ο αvτιπρόσωπoς δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι μέλoς τoυ Συvδέσμoυ. Τo πληρεξoύσιo πρέπει vα κατατεθεί  στα Γραφεία τoυ Συvδέσμoυ, τoυλάχιστov  48 ώρες πριv τη Συvέλευση, δηλαδή μέχρι την 1η Νοεμβρίου, 2021.  Τύπoς πληρεξoυσίoυ βρίσκεται στα Γραφεία τoυ Αvτικαρκιvικoύ Συvδέσμoυ Κύπρoυ.

 

Λευκωσία, 11 Οκτωβρίου, 2021