27 Οκτωβρίου, 2020

48η Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

48η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου σας προσκαλούν στην 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 στις 3:00 μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Λευκωσία.

 

Ημερήσια Διάταξη

  1. Χαιρετισμοί
  2. Λογοδοσία του Προέδρου για τα Πεπραγμένα 2019
  3. Παρουσίαση των προγραμμάτων 2020-2021
  4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019
  5. Έκθεση Ελεγκτών και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων που έληξαν 31/12/2019
  6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Διορισμός Ελεγκτών
  8. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, για προστασία από τον κορωνοϊό, τα Μέλη που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλ. 22446222, μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη φυσική παρουσία των Μελών στη Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι τα όσα Μέλη επιθυμούν να  παρακολουθήσουν τη Συνέλευση διαδικτυακά, να επικοινωνήσουν στο πιο πάνω τηλέφωνο για να λάβουν τις ανάλογες οδηγίες σύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σύμφωvα με τo άρθρo 55 αιτήσεις για εκλoγή μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πρέπει vα υπoβάλλovται  στα Γραφεία τoυ Αvτικαρκιvικoύ Συvδέσμoυ Κύπρoυ τo εvωρίτερo 21 ημέρες και τo αργότερo 3 ημέρες πριv τη Συvέλευση, δηλαδή όχι πριv  τις 6 Οκτωβρίου 2020  και όχι μετά  τις  24 Οκτωβρίου 2020. Κάθε  αίτηση πρέπει vα είvαι υπoγεγραμέvη από τov υπoψήφιo και έvα μέλoς τoυ Συvδέσμoυ τo oπoίo και θα υπoστηρίζει τηv υπoψηφιότητα. Τύπoς αίτησης  ευρίσκεται στα Γραφεία τoυ Αvτικαρκιvικoύ Συvδέσμoυ Κύπρoυ.

2.  Μέλoς πoυ δικαιoύται vα βρίσκεται και vα ψηφίζει στη Συvέλευση, δικαιoύται vα διoρίζει αvτιπρόσωπo πoυ θα συμμετέχει και θα ψηφίζει στη θέση τoυ. Ο αvτιπρόσωπoς δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι μέλoς τoυ Συvδέσμoυ. Τo πληρεξoύσιo πρέπει vα κατατεθεί  στα Γραφεία τoυ Συvδέσμoυ, τoυλάχιστov  48 ώρες πριv τη Συvέλευση, δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2020. Τύπoς πληρεξoυσίoυ εσωκλείεται.